Εκπαίδευση

Το κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας με δύο προγράμματα:

Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Το κέντρο μας εγκαινιάζει τον πρώτο ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία. Η εντατική εκπαίδευση που προασπίζουμε εναρμονίζεται με τα στάνταρτ των περισσοτέρων αμερικάνικων αντίστοιχων κέντρων και βασίζεται στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής. Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε τον οδηγό σπουδών.


Ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Σύγχρονη Συμβουλευτική

Το Κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης οργανώνει κύκλο σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Συμβουλευτική Ενηλίκων υπό το πρίσμα των αρχών της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας. Με το πέρας του προγράμματος και την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί Σύμβουλοι και θα γνωρίζουν τη θεωρία αλλά και τις τεχνικές της Σύγχρονης Συμβουλευτικής πράξης.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
· Τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής και να αξιολογούν πότε είναι εφικτή η εφαρμογή της.
· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο βασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
· Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της Σύγχρονης ψυχοθεραπείας.
· Τα χαρακτηριστικά ενός ικανού και αποτελεσματικού Συμβούλου ώστε να τα καλλιεργούν και για τους εαυτούς τους.
· Τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.
· Τους χώρους που είναι δυνατό να απασχοληθούν και να εφαρμόσουν τη Συμβουλευτική διαδικασία
· Να δημιουργούν αποτελεσματικές θεραπευτικές σχέσεις που θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια της θεραπείας.
· Να αναγνωρίζουν βασικές κλινικές οντότητες και συμπτωματολογία ενηλίκων.
· Να αντιμετωπίζουν ποικίλα κλινικά περιστατικά στον χώρο εργασίας.

Κύκλος ευαισθητοποίησης στις βασικές αρχές της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας

Ο συγκεκριμένος κύκλος αποσκοπεί στη μετάδοση των βασικών εργαλείων κατανόησης των θεωρητικών διαστάσεων της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας.
Αναλυτικά:

 • Εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της προαγωγής της θεραπείας (ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αντανάκλαση, επικέντρωση στο “εδώ και τώρα”
 • Εκκίνηση της θεραπείας (αξιολόγηση, προάσπιση της θεραπευτικής σχέσης, θεραπευτικά όρια και πλαίσιο)
 • Εμπόδια και προβλήματα στη θεραπεία. Ειδικά σημεία εστίασης και παρέμβασης:
  • Αντιμεταβιβαστικές αστοχίες
  • Σαγήνη και κλινική πράξη
  • Απογοήτευση στη θεραπεία και ανάληψη προσωπικής ευθύνης
  • Επαναφορά στο σχεσιακό δυναμικό και εργασία επικεντρωμένη στη διάσπαση της θεραπευτικής συμμαχίας
 • Εισάγοντας τους κανόνες της Σχεσιακής Ανάλυσης στη Ψυχοθεραπεία:
  Θεωρία της διυποκειμενικότητας ​
 • Η Διαπροσωπική συνεισφορά στη Σχεσιακή Ανάλυση
 • Σύγχρονες αρχές της θεωρίας των αντικειμενοτρόπων σχέσεων και της ψυχολογίας του εαυτού
 • Η χρήση του εαυτού του θεραπευτή μέσα στην κλινική πράξη (αυτοαποκάλυψη και επανεύρεση μιας καινούργιας θέσης ουδετερότητας)
 • Βασικές αρχές της σχολών της Ψυχολογίας του εαυτού και της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (στα πρότυπα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως των Η.Π.Α)
 • Βασικές αρχές της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας:
  • Η υπαρξιακή κατά Yalom προσέγγιση​
  • Η θεωρία του Viktor Frak