Εκπαίδευση

Το κέντρο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας & Ψυχανάλυσης ξεκινά τον 3ο κύκλο εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας με το 4ετές πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία που παρέχεται από το ICPA (Institute for
Contemporary Psychotherapy Athens) επιχειρεί να κάνει μια σύνθεση, σε θεωρητικό και κλινικό
επίπεδο, δύο βασικών (και ορισμένων υπολοίπων εκλεκτικά) προσεγγίσεων στη ψυχοθεραπεία. Το
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (European
Accredited Psychotherapy Training Institutes, EAPTI).

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μια σχεσιακή-αναπτυξιακή προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία. Η σχεσιακή
προοπτική ενσωματώνει βασικά συστατικά της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Θεωρίας
Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, της Ψυχολογίας του Σχεσιακού Εαυτού, της Διὒποκειμενικότητας
καθώς και της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας. Η βάση αναφοράς που αναδεικνύει τις παραπάνω
προσεγγίσεις είναι η Σύγχρονη Σχεσιακή Ψυχαναλυτική κατανόηση του ατόμου. Η αναπτυξιακή
προοπτική ενσωματώνει το έργο των Bowlby, Winnicott, Stern και άλλων. Η σχεσιακή-αναπτυξιακή
προσέγγιση βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

Η βρεφική φροντίδα και κυρίως η σχέση που συντελείται μεταξύ τροφού – βρέφους έχει
πρωταρχική σημασία και δημιουργεί την ενδοψυχική δομή του ατόμου, δηλαδή τη βάση για την
κατανόηση του εαυτού του, καθώς και την αντίληψη για τους άλλους και τον κόσμο. Η ενδοψυχική
δομή θα επηρεάσει με τη σειρά της όλες τις επακόλουθες σχέσεις λόγω της τάσης επανάληψης
Σχεσιακών – Αλληλεπιδραστικών μοτίβων με τους άλλους.

Ο εαυτός συνεπώς συν-κατασκευάζεται κοινωνικά και επηρεάζεται από τα συγγενικά πρότυπα με
τους γονείς ή / και τα άλλα βασικά πρόσωπα, καθώς και από το πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκε η
σχέση βρεφικής φροντίδας. Το σύνολο της εννοιολογικής κατανόησης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς καθώς και της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισής από τους ειδικούς νοείται στα
πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης και όλα τα εργαλεία μας είναι προσαρμοσμένα στην
αλληλεπιδραστική φύση της ψυχοθεραπευτικής συνάντησης.

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών / θεραπευτών θα προσδιορίσουν το ατομικό μοτίβο
συσχέτισης του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και έτσι θα ενθαρρυνθεί η συσχέτιση του προσωπικού
ιστορικού με την εξελισσόμενη θεωρητική κατανόηση του μοντέλου.
Το τετραετές Οργανώνεται γύρω από τα τέσσερα κύρια συστατικά της ψυχοθεραπευτικής
εκπαίδευσης:
 θεωρία ψυχοθεραπείας
 Κλινική πρακτική
 Εποπτεία
 Προσωπική ανάπτυξη (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία)

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο και αντλούν από την εκτεταμένη
επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών. Έμφαση δίνεται στις
κλινικές δεξιότητες και στην προσωπική ανάπτυξη. Η αξιολόγηση συντελείται με σύγχρονο τρόπο
μέσω ενός συνδυασμού εξετάσεων θεωρητικής γνώσης και κριτηρίων βιωματικής εμπλοκής στο
σύνολο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενθαρρυντικό και
δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον, οι διαλέξεις αποτελούνται από ένα συνδυασμό κλασσικής
εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης με σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα.

Στα πλαίσια προστασίας της δημόσια υγείας και ευθυγράμμισης με τη κείμενη νομοθεσία σχετικά
με τον COVID-19, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται
διαδικτυακά.

Για λεπτομέρειες :https://www.psychotherapeutiko.gr/contemporary-psychotherapy-training/

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας (ICPA) προσφέρει εντατικό κύκλο εκπαίδευσης 30 ακαδημαϊκών ωρών στη Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία. Ο κύκλος αυτός αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου κύκλου σεμιναρίων που εκπονήθηκε τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020 «Συνεδρίες μέσω διαδικτύου – Τι χρειάζεται να ξέρετε εκτός από το να ανοίξετε μια κάμερα….» με εμπλουτισμένη θεματολογία και υλικό.

Η σημερινή πραγματικότητα αποτελεί μια πρόκληση για την κλασσική ψυχοθεραπευτική πράξη. Το σύνολο των διαστάσεων που μέχρι πρότινος καθόριζαν και χαρακτήριζαν τη φύση της κλινικής πράξης, τώρα βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη αναθεώρησης και εξέλιξης. Στα πλαίσια του κύκλου θα παρουσιαστούν και θα εξεταστούν ενδελεχώς βασικές ψυχοθεραπευτικές έννοιες και θα συζητηθούν αναθεωρημένες τεχνικές που υποστηρίζουν την καινούργια ψυχική και διαπροσωπική πραγματικότητα. Σε όλα τα παραπάνω έμφαση θα δοθεί στον πυρήνα της Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας και Ψυχολογίας του Σχεσιακού Εαυτού, της Διὒποκειμενικότητας καθώς και της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας.

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η εκπαίδευση είναι οι εξής:
1) Θεραπεία μέσω διαδικτύου & Σύγχρονη Διαδικτυακή Πλαισίωση (Το θεραπευτικό συμβόλαιο, όρια, το νέο θεραπευτικό πλαίσιο και χρήση της τεχνολογίας)
2) Σύγχρονα μεταβιβαστικά φαινόμενα (Συνθετότατη της σύγχρονης μεταβίβασης, τηλε-ενσυναίσθηση, πολύπλευρος θεραπευτής, αμοιβή)
3) Ο Σύγχρονος ρόλος του θεραπευτή και η διαπροσωπική ενσυναίσθηση (αυτο-αποκάλυψη του θεραπευτή, η νέα διάσταση του χωροχρόνου, πολυδιάστατος ενσυναισθητικός συντονισμός)
4) Ομαδική θεραπεία μέσω διαδικτύου (προκλήσεις, διαφορές με τη δια ζώσης ομαδική θεραπεία, σημεία ειδικής προσοχής)

Μέθοδος μάθησης:
Α) Θεωρητικό μέρος (15) ώρες
Β) Μελέτη περίπτωσης και περιγραφή πραγματικών κλινικών στιγμών (12 ώρες)
Γ) Παρουσίαση των αντίστοιχων σε θεματολογία παρουσιάσεων του ICPA από Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια (3 ώρες)

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Σάββατο & Κυριακή 19-20 Σεπτεμβρίου
Σάββατο & Κυριακή 26-27 Σεπτεμβρίου
Σάββατο & Κυριακή 3-4 Οκτωβρίου
Ώρες διεξαγωγής: 10:00-14:30

Πληροφορίες:
Στα πλαίσια προστασίας της δημόσια υγείας και ευθυγράμμισης με τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον COVID-19, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται διαδικτυακά. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Κόστος 290Ε
Επικοινωνία στα: 210 8082490 & info@psychotherapeutiko.gr

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.psychotherapeutiko.gr/διαδικτυακή-ψυχοθεραπεία-online-εκπαίδευ/